Thursday, May 20, 2010

Salma Hayek Vanity Fair Spain June 2010


Salma Hayek covers Vanity Fair Spain June 2010.